สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ได้ยกฐานะขึ้นมาจากสุขาภิบาลหนองบัว
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2537 มีเนื้อที่ 39.5 ตารางกิโลเมตร
ดวงตราประจำเทศบาลเป็นรูปพระนเรศวรมหาราช
ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลสถานอันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดหนองบัวลำภู นกยกเทศมนตรีคนแรกมาจากการเลือกตั้ง คือ นายพิศาล เชยคำแหง ปัจจุบันเทศบาลเมือง
หนองบัวลำภูตั้งอยู่ถนนบ้านจิก-ดอนหัน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ตั้งและอาณาเขต/ แผนที่
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่เขตเทศบาลจำนวน 39.5 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศใต้ ติดต่อกับองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์กรบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ทิศตก ติดต่อกับองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ บางส่วนเป็นที่ลาดต่ำ เชิงเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 200 เมตร ทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับภูเขา มีพื้นที่ลาดลงไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ในเขตเทศบาลมีหนองน้ำสาธารณะตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งสร้างเป็นสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ “หนองบัว” มีพื้นที่ “100” ไร่ นอกจากนั้น ในเขตเทศบาลยังมีห้วยลำพะเนียง ซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปีและยังมีลำคลองอื่นๆ ซึ่งจะมีน้ำในฤดูฝน เช่น ห้วยเชียง ห้วยโก ห้วยลึก ห้วยใหญ่ ห้วยนาวังเวิน

สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศจัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดูฝน สลับกับช่วงแห้งที่เห็นได้ชัดเจน
-ฤดูร้อน อยู่ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ย 34-36 องศาเซลเซียส
-ฤดูฝน อยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และจะมีฝนตกมากในช่วงเดือนสิหาคมถึงเดือนกันยายน
-ฤดูหนาว อยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวมากในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 15-16 องศาเซลเซียส

แหล่งน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มีหนองน้ำ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. หนองบัว
2. หนองม่วง
3. หนองแซง
การบริหารงานเทศบาล

โครงสร้างการบิรหารงานของเทศบาล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
-สภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งได้รับเลือกจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูมีสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 18 คน และทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
-ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการเทศบาลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล โดยนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี เพื่อช่วยเหลือในการบริหารราชการ จำนวนไม่เกิน 3 คน
โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประกอบด้วย
– สำนักปลัดเทศบาล
– กองคลัง
– กองช่าง
– กองวิชาการและแผนงาน
– กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
– กองการศึกษา
– กองสวัสดิการสังคม
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2552 พนักงานเทศบาลทั้งหมด 89 คน พนักงานจ้างทั่วไป 56 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 93 คน
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

สภาพทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจที่สำคัญของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประกอบด้วยการค้าการบริการ
1.1 การค้า ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูมีร้านค้าประเภทการค้าปลีก ส่วนใหญ่เป็นร้านขายเครื่องอุปโภคและบริโภคร้านอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม และการบริการทางด้านอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น ร้านค้าส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนถนนวิริโยธินถนนวรราชภักดี ถนนวิไสยอุดรกิจ ถนนอุดร-เลย
1.2 อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมโรงกลึง อู่ซ่อมรถ ซ่อมเครื่องยนต์ น้ำดื่ม
1.3 การพาณิชย์และบริการร ประกอบด้วย
สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม โดยแยกเป็น
-สถานบริการน้ำมัน 5 แห่ง
-ตลาดสด 2 แห่ง
สถานประแบการพาณิชย์ โดยแยกเป็น
-โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง
สถานประกอบการด้านบริการ
-โรงแรม 4 แห่ง
-ธนาคาร 7 แห่ง
-สถานที่จำหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 105 แห่ง
1.4 การท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม สำหรับในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูมีแหล่งท่องเที่ยวคือ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งตั้งแยู่ริมสวนสาธารณะหนองบัว

นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณเขตเทศบาลที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดถ้ำกองเพล ถ้ำเอราวัณ น้ำตกเถ้าโต้ พิพิธภัณฑ์หอยหินล้านปี เป็นต้น

สภาพทางสังคม
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูมีพื้นที่ 39.5 ตารางกิโลเมตร ประชากรในเขตเทศบาล ณ ธันวาคม 2546 มีจำนวนทั้งสิ้น 22,340 คน แยกเป็นชาย 12,042 คน หญิง 10,298 คน มีจำนวนบ้านเรือนทั้งสิ้น 7,749
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์และอิสลาม ในเขตเทศบาลมีวัดจำนวน 21 แห่ง คือ วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด วัดพิศาลอรัญญาวาส วัดโพธิ์ศรี วัดป่าอุทยาน วัดป่าเลไลย์ วัดเรืองอุทัย วัดศรีคูณเมือง วัดทองมีสุภานาราม วัดมหาชัย วัดทรงชัยศิริวนาราม วัดศิริมงคล วัดหนองแซง วัดโพธิ์ชัยศิริมงคล วัดชัยมงคล วัดสระแก้ว วัดศรีสุมังค์ วัดป่าสมัคคีศิริพัฒนาราม วัดศรีสว่าง วัดป่าธรรมาวาส สำนักสงค์โนนดินแดง และสำนักปฏิบัติธรรมศรีโพธ์ทอง มีโบสถ์ 1 แห่ง คือโสถ์นิจจานุเคราะห์ มีมัสยิด 1 แห่ง

การไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มีไฟฟ้าธาธารณะ จำนวน 794 จุด ครอบคลุมถนน 48 สาย

การประปา การบริการด้านการประปาในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะตามหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเขตสุขาภิบาลหนองบัวลำภูเดิม การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคยังขยายไม่ทั่วถึง ทำให้ประชาชนต้องใช้น้ำจากบ่อบาดาลหรือประปาของหมู่บ้านแทน

การสื่อสาร
-ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มีจำนวน 1 แห่ง
-องค์การโทรศัพท์ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มีจำนวน 1 แห่ง
-หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำนวน 4 ฉบับ

ด้านการศึกษา
ในเขตเทศบาลมีโรงเรียน จำนวน 16 แห่ง วิทยาลัย 2 แห่ง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวันจำนวน 3 ศูนย์ โดยแยกเป็นโรงเรียนของทางราขการ จำนวน 12 แห่ง และโรงเรียนเอกชน จำนวน 5 แห่งและโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนของทางราชการ
1. โรงเรียนหนองบัววิทยายน
2. โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
3. โรงเรียนวังหมื่น
4. โรงเรียนบ้านลำภู
5. โรงเรียนอนุบาลสาขาบ้านหมายเลื่อม
6. โรงเรียนบ้านห้วยลึก
7. โรงเรียนบ้านตำแย
8. โรงเรียนนาวังเวิน
9. โรงเรียนพิศาลวิทยา(โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ)
10. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
11. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์
12. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
13. โรงเรียนเทศบาล 1

โรงเรียนเอกชน
1. โรงเรียนอนุบาลสุดา
2. โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน
3. โรงเรียนจริยานุสรณ์
4. โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน
5. โรงเรีนพิชยบัณฑิต
6. โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์
7. โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จำนวน 3 ศูนย์
1. ศูนย์วัดศรีคูณเมือง
2. ศูนย์วัดโพธิ์ศรี
3. ศูนย์วัดสระแก้ว

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สาธารณสุข ในเขตเทศบาลมีสถานพยาบาล จำนวน 21 แห่ง คือ
– โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง ขนาด 228 เตียง
– โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง ขนาด 30 เตียง
– สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง
– ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
– คลินิกรักษาพยาบาล จำนวน 16 แห่ง

อนามัยและสิ่งแวดล้อม
– เทศบาลเมืองหนองบัวลำภูมีโรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง ตั้งแยู่ชุมชนวังหมื่น ตำบลหนองบัว
– การจัดเก็บขยะและการจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ได้ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนรับเหมาในการจัดการขยะ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. สถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง
2. รถยนต์ดับเพลิง ขนาดความจุ 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
3. รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดความจุ 5,000 จำนวน 1 คัน
4. เคครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม จำนวน 2 เครื่อง
5. ถังดับเพลิง จำนวน 39 ถัง
6. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 คัน
7. เครื่องสูบน้ำประจำที่โรงสูบ(สนามนเรศวร) จำนวน 1 เครื่อง

กลับหน้าหลัก

ค้นหา
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
ถนนบ้านจิก-ดอนหัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 โทร.0-4231-2051 ต่อ 14
Fax: 0-4231-2988 / E-mail: tessabannb@yahoo.com