วัดศรีคูณเมือ

ประวัติวัดศรีคูณเมือง

ชุมชนเป็นที่ตั้งวัดศรีคูณเมืองแห่งนี้ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนโบราณ ไม่มีหลักฐานที่ชัดว่าเป็นคนโบราณเผ่าพันธุ์ใด อยู่อาศัยตั้งแต่เมื่อไหร่ เป็นบ้านเมืองที่เป็นเมืองร้างมานานจนมาปรากฏในประวัติศาสตร์ราว พ.ศ. 2109 สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ ผู้ครองนครศรีสัตนาคนหุต หรือเมืองเวียงจันทน์ ถูกกองทัพพม่ารุกราน เวียงจันทน์แตก สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช นำกองทัพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งทัพอยู่ ที่ ภูกูก ดินแดนลี้ลับ คือบริเวณที่เป็นอำเภอสุวรรณคูหาในปัจจุบัน กองทัพพม่าไม่สามารถจะตามตีทัพจับตัวสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชได้เลย พระยาฝ่ามือเหล็กกองลาดตระเวนได้ลาดตระเวนมา พบร่องรอยเมืองเก่า เห็นว่าเป็นไชยภูมิ จึงกราบทูล ให้สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชมาตั้งกองทัพที่บริเวณ นี้ ทรงปรับปรุงวัดเก่าตั้งชื่อว่าวัดศรีคูณเมือง ชื่อเหมือนกับวัดต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างที่เวียงจันทน์

และเมืองต่างๆริมฝั่งแม่น้ำโขงเหตุการณ์ต่างๆได้เปลี่ยนไปจนมาถึงตอนต้นสมัยรัตนโกสินทร์ แม่ทัพ

เมืองเวียงจันทน์พระวอพระตาแตกคอกับผู้ครองนครอพยพครอบครัวไพร่พล มาตั้งอยู่ที่เมืองหนองบัวลุ่มพู เรียกชื่อใหม่ว่านครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน วัด ศรีคูณเมือง ก็ยังเป็นวัดในหอในโฮง (วัดในกำแพงเมือง)

คนในสมัยก่อนๆจึงนิยมเรียกชื่อวัดศรีคูณเมืองว่า “วัดใน”

ปัจจุบัน

วัดศรีคูณเมือง กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน

เป็นโบราณสถานตั้งแต่ พ.ศ. 2537 มีซากโบราณสถาน

ให้คนรุ่นหลังได้เห็น เช่น

– สถูปพระไชยเชษฐา

– สิมเก่า (โบสถ์)

– บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

– กำแพงเมืองเก่า

กรมศิลปากรได้มาปรับปรุงบูรณะ ซ่อมแซม สร้างอาคารคลอบสิมเก่า และสถูปพระไชยเชษฐา ขณะนี้กำลังดำเนินการ (พ.ศ. 2551)

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปทรงกระบอกกว้างประมาณ 2 วา ลึก 5 วา มีน้ำตลอดปีน้ำสะอาดดื่มได้คนสมัยก่อนเชื่อถือว่า เป็นน้ำสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ หากได้ดื่มก็จะหายจากป่วยไข้ ปัจจุบันทางราชการก็เชื่อถือได้ว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกครั้ง มี งานราชพิธีเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดก็จะมาทำพิธีนำน้ำไปประกอบราชพิธี

ทุกครั้ง

ปัจจุบันเป็นวัดจำพรรษาของเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พระครูศิริคุณาธาร เป็นเจ้าวาสวัด ด้วย พระครูท่านเป็นพระนักพัฒนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนวัดนี้จึงเป็น

– ที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้

– ศูนย์ชมรมผู้สูงอายุใฝ่ใจสุขภาพ

– ศูนย์สมุนไพรไทย

– เป็นเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัด

– ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

– ศูนย์ชมรมคนไทยไร้พุง

– กลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ

– ศูนย์อบรมโครงการต่างๆ ของทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน

….เรียบเรียงโดย ตาพัน….

ห้องอบสมุนไพรวัดศรีคูณเมือง

ห้องอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ วัดศรีคูณเมือง

บริการ

– อบไอน้ำ

– ดื่มน้ำสมุนไพร

– นวดเพื่อสุขภาพ

– ประคบลูกสมุนไพร (ยาตั้ง)

– นวดฝ่าเท้า

เปิดบริการทุกวัน เริ่มเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.

ไม่เว้นวันหยุดราชการ